Privacy & Huisregels

  • In verband met het vertrouwelijke karakter van onze huiselijke setting, en de persoonlijke thema’s die wij inbrengen, is er een vertrouwelijkheidscode tijdens de ClubMiddagen. Niets van anderen wordt naar mensen buiten de Club gecommuniceerd (zowel mondeling, schriftelijk of via sociale media).
  • De opzet van onze club, de inhoud en wat er van jou verwacht wordt staat duidelijk aangegeven op deze website. Door je aan te melden voor onze Club en deel te nemen, ga je akkoord met de opzet, huisregels en inhoud. Je ondertekent je aanmelding ook met het akkoord gaan met huisregels en voorwaarden.
  • Tijdens de ClubMiddagen voeren wij bloeiende conversaties. De organisator Miranda begeleidt de gesprekken zodat iedereen aan het woord komt en aan bod. De thema’s die vooraf worden ingebracht worden in willekeurige volgorde besproken tijdens de ClubMiddag. Elke ClubMiddag zijn er dus telkens 5 nieuwe thema’s. Een gelijkmatige verdeling van tijd per thema wordt door de organisator in de gaten gehouden.
  • Elk lid zorgt ervoor dat zij om 14.00 uur aanwezig is op de locatie, met de lekkernij die zij zelf meeneemt. De ClubMiddag begint meteen om 14.00, hetgeen betekent dat wij niet op laatkomers kunnen wachten. Bij regelmatig te laat komen, worden wij genoodzaakt om dat lid niet meer toe te laten tot de Club. Het groepsbelang staat altijd voorop, evenals een goede voortgang van de ClubMiddag en op tijd kunnen beginnen.
  • Eventuele klachten of opmerkingen over de inhoud van de Club of over specifieke personen, dienen rechtstreeks met de organisator opgenomen te worden en niet via indirecte wegen zoals mailadressen of de groepsapp.
  • Werving van mensen via deze Club voor je eigen activiteiten of andere commerciële doeleinden is niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel volgt onmiddellijke verwijdering uit de Club en groepsapp.
  • In verband met de laagdrempelige toegang tot onze Club, en géén strenge persoonlijke screening vooraf, behoud de organisator het alleenrecht om leden verdere deelname aan de Club te weigeren, indien er sprake is van een ontwrichting van de sfeer, het schenden van privacy, of overtreden van huisregels, voorwaarden en opzet van de Club. Ook hier geldt dat het groepsbelang altijd voorop staat en een positieve voortzetting van dit maatschappelijk initiatief gewaarborgd moet zijn.
  • Restitutie van de deelname-bijdrage (deze gaat vanaf 2021 in) behoort niet tot de mogelijkheden: als je opzegt of indien de toegang tot de Club door de organisator ontzegd wordt, of indien je privacy, huisregels of de opzet van de Club schendt of door opgelegde voorwaarden door de regering waardoor ClubMiddagen niet georganiseerd mogen worden.