Privacy & Huisregels

Deze P & H wordt je tevens als bijlage toegezonden bij toetreding tot de club als lid.

  • Als lid ben je tenminste 4 keer per jaar aanwezig. Makkelijk afzeggen of regelmatig kort van tevoren annuleren kan leiden tot uitsluiting van de club. Wij rekenen op een stukje commitment naar de club toe. Samen bouwen we een betrokken groep.
  • In verband met het vertrouwelijke karakter van onze huiselijke setting, en de persoonlijke thema’s die wij inbrengen, is er een vertrouwelijkheidscode tijdens de ClubMiddagen. Niets van anderen wordt naar mensen buiten de Club gecommuniceerd (zowel mondeling, schriftelijk of via sociale media). Ook ons mailverkeer wordt altijd bcc verzonden, waardoor mailadressen afgeschermd worden en niet zichtbaar zijn. Tijdens clubmiddagen kunnen leden mailadressen en mobiele nummers zelf uitwisselen met elkaar.
  • De opzet van onze club, de inhoud en wat er van jou verwacht wordt staat duidelijk aangegeven op deze website. Door je aan te melden voor onze Club en deel te nemen, ga je akkoord met de opzet, huisregels en inhoud. Je ondertekent je aanmelding ook met het akkoord gaan met huisregels en voorwaarden.
  • Tijdens de ClubMiddagen voeren wij bloeiende conversaties. De organisator Miranda begeleidt de gesprekken zodat iedereen aan het woord komt en aan bod. De thema’s die vooraf worden ingebracht worden in willekeurige volgorde besproken tijdens de ClubMiddag. Elke ClubMiddag zijn er dus telkens diverse nieuwe thema’s. Een gelijkmatige verdeling van tijd per thema wordt door de organisator in de gaten gehouden.
  • Elk lid zorgt ervoor dat zij om 14.00 uur aanwezig is op de locatie, met de lekkernij die zij zelf meeneemt. De ClubMiddag begint meteen om 14.00, hetgeen betekent dat wij niet op laatkomers kunnen wachten. Bij regelmatig te laat komen, worden wij genoodzaakt om dat lid niet meer toe te laten tot de Club. Het groepsbelang staat altijd voorop, evenals een goede voortgang van de ClubMiddag en op tijd kunnen beginnen.
  • Eventuele klachten of opmerkingen over de inhoud van de Club of over specifieke personen, dienen rechtstreeks met de organisator opgenomen te worden en niet via indirecte wegen zoals mailadressen, waardoor er sfeerontwrichtende situaties kunnen ontstaan. Het groepsbelang staat voorop.
  • Expliciete werving van mensen als hoofddoel via deze Club voor je eigen activiteiten of andere commerciële doeleinden is niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel volgt onmiddellijke verwijdering uit de Club en groepsapp.
  • In verband met de laagdrempelige toegang tot onze Club, en een zorgvuldig telefoongesprek vooraf, behoud de organisator het alleenrecht om leden verdere deelname aan de Club te weigeren, indien er sprake is van een ontwrichting van de sfeer, het schenden van privacy, of overtreden van huisregels, en niet instemmen met de opzet of wijze van organisatie van de Club. Ook hier geldt dat het groepsbelang altijd voorop staat en een positieve voortzetting van dit maatschappelijk initiatief gewaarborgd moet zijn.
  • Restitutie van de deelname-bijdrage behoort niet tot de mogelijkheden: als je opzegt of indien de toegang tot de Club door de organisator ontzegd wordt, of indien je privacy, huisregels of de opzet van de Club schendt of door landelijk opgelegde voorwaarden door de regering waardoor ClubMiddagen niet georganiseerd mogen worden.